Liên Hệ

TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP ARLINGTON
816 S. Walter Reed Drive
Arlington, VA 22204

Văn phòng chính: 703-228-5800
Fax: 703 228-5815

Đường dây chấm công 703-228-5746
careercenter.attendance @apsva.us

Đội Hành chính:

Margaret Chung, Hiệu trưởng
Cory Mainor, Trợ lý Hiệu trưởng
TBA, Trợ lý Hiệu trưởng

Điều phối viên Chương trình Toàn thời gian:

Điêneline LaSalle - Học viện
703-228-5790
điêneline.lasalle @apsva.us

Tiến sĩ Michelle Van Lare - Arlington Tech
703-228-5811
michelle.vanlare @apsva.us

Christina Eagle - Chương trình Chuẩn bị Việc làm (PEP)
703-228-5738
christina.eagle @apsva.us

Amanda Trevino - Học viện Anh ngữ (ELI)
703-228-5774
amanda.trevino @apsva.us

 

Nhân viên mục