Nhân viên Dịch vụ Liên quan của ACC

Nhân viên Dịch vụ Liên quan của ACC 2020-2021

Cô Laura Jacobs
Laura Jacobs
Nhà bệnh học về ngôn ngữ và lời nói
laura.jacobs @apsva.us
Meliđá ssa
Nhà bệnh học về ngôn ngữ và lời nói
melissa.stone @apsva.us
Cô Angie McGee
Angie McGee
Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng
angela.mcgee @apsva.us
Filisha Manancero
Trị liệu vật lý
filisha.manancero @apsva.us
Cô Kelly Pontera Bà Naghmeh Merck
Kelly Pontera
Nhà tâm lý học & Nhà cung cấp CARS
kelly.pontera @apsva.us
Naghmeh Merck
Nhân viên xã hội trường học & Nhà cung cấp CARS
naghmeh.merck @apsva.us