Arlington Tech Đánh giá kỹ năng

Suốt cả năm, Arlington Tech học sinh tham gia vào quá trình “Đánh giá kỹ năng” để giúp họ xác định điểm mạnh và cơ hội phát triển của mình. Quá trình này bao gồm phản hồi từ giáo viên và từ học sinh thông qua việc tự đánh giá.

Bạn có thể tìm thấy bản sao của phiếu đánh giá “Đánh giá kỹ năng” tại đây: Đánh giá kỹ năng cho học sinh AT.
Học sinh có thể hoàn thành phần tự đánh giá tại đây: Biểu mẫu đánh giá kỹ năng (phải mở từ của bạn APS thiết bị / tài khoản).