Học tập theo dự án

Học tập dựa trên dự án (PBL) là một phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm, trong đó học sinh khám phá nội dung kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng thông qua việc chủ động khám phá các vấn đề và thử thách trong thế giới thực, thời gian thực.

Arlington Tech sinh viên tham gia vào PBL trong tất cả các lớp học của họ (học thuật, CTE và môn tự chọn). Học tập thông qua các dự án làm cho nội dung học thuật trở nên hữu hình và thúc đẩy học tập. Các dự án của chúng tôi phục vụ khách hàng thực để sinh viên nhìn thấy kết quả của công việc trong thời gian thực.

Arlington TechKhung Học tập duy nhất của được mô hình hóa dựa trên Học tập dựa trên Dự án. Hình ảnh dưới đây mô tả từng giai đoạn trong lộ trình học tập của học sinh và trách nhiệm của người học.

Khung học tập AT

 

Mô hình Arlington Tech Sổ tay PBL của Sinh viên / Gia đình cung cấp thông tin chi tiết về quá trình học tập được sử dụng trong tất cả các lớp học của chúng tôi - đối với bản PDF của sổ tay của chúng tôi, bấm vào đây.