Nhóm lập kế hoạch nghề nghiệp và tương lai

Trọng tâm của nhóm Lập kế hoạch Tương lai và Nghề nghiệp là đảm bảo rằng các thành viên của nhóm nhận được sự hỗ trợ và thông tin họ cần để tốt nghiệp trung học đúng hạn. Nhóm cũng giúp học sinh lập kế hoạch cho những gì họ sẽ làm sau khi tốt nghiệp trung học. Chúng ta sẽ thảo luận về các lựa chọn đại học (2 năm, 4 năm, công lập, tư thục) và sự sẵn sàng việc làm.

Nhóm Lập kế hoạch nghề nghiệp và Tương lai sẽ gặp nhau lúc 11:00 sáng Thứ Hai.

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Ảnh của Monica Lozano Caldera

Bà Monica Lozano Caldera
monica.lozanocaldera @apsva.us