Mô tả & Trình tự khóa học

AFJROTC_logo.jpegHuy hiệu đơn vị AFJROTC VA 821

Trình tự khóa học

Chương trình AFJROTC tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington tuân theo một lịch trình khối, do đó sinh viên phải được đăng ký đồng thời theo một trình tự (xem bên dưới). Học sinh hoàn thành một trình tự mỗi năm và có cơ hội hoàn thành tổng cộng 3 trình tự.

Trình tự 1

ROTC Sơ cấp Không quân I
Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải từ 14 tuổi trở lên và đồng thời đăng ký AFJROTC II

Trọng tâm của AFJROTC là phát triển công dân character tận tâm phục vụ quốc gia và cộng đồng của họ. Điều này được thực hiện thông qua phát triển kỷ luật tự giác, tôn trọng, phong tục và phép lịch sự, character, chính trực, dịch vụ và lãnh đạo. Việc ghi danh vào AFROTC không bắt buộc sinh viên phải đi nghĩa vụ quân sự. Các khóa học AFJROTC bao gồm Lịch sử Hàng không, Lãnh đạo, Nghiên cứu Toàn cầu, Khám phá Không gian, Sức khỏe và Sức khỏe Thiếu sinh quân, và Quản lý Quân đoàn Thiếu sinh quân. Là thiếu sinh quân cấp I và cấp II, học viên sẽ học về tính năng động, tinh thần đồng đội và tính chuyên nghiệp và sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí trong phi đoàn thiếu sinh quân.

Trung cấp Không quân ROTC II
Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải từ 14 tuổi trở lên, tuân thủ quy định của USAF và đồng thời đăng ký AFJROTC I

Trọng tâm của AFJROTC là phát triển công dân character tận tâm phục vụ quốc gia và cộng đồng của họ. Điều này được thực hiện thông qua việc phát triển kỷ luật tự giác, tôn trọng, phong tục và phép lịch sự, character, chính trực, dịch vụ và lãnh đạo. Việc ghi danh vào AFROTC không bắt buộc sinh viên phải đi nghĩa vụ quân sự. Các khóa học AFJROTC bao gồm Lịch sử Hàng không, Lãnh đạo, Nghiên cứu Toàn cầu, Khám phá Không gian, Sức khỏe và Sức khỏe Thiếu sinh quân, và Quản lý Quân đoàn Thiếu sinh quân. Là thiếu sinh quân cấp I và cấp II, học viên sẽ học về tính năng động, tinh thần đồng đội và tính chuyên nghiệp và sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí trong phi đoàn thiếu sinh quân.

Trình tự 2

Trung cấp Không quân ROTC III
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành AFJROTC I & II, tuân thủ các tiêu chuẩn chải chuốt của USAF và đồng thời đăng ký AFJROTC IV

Trọng tâm của AFJROTC là phát triển công dân character tận tâm phục vụ quốc gia và cộng đồng của họ. Điều này được thực hiện thông qua phát triển kỷ luật tự giác, tôn trọng, phong tục và phép lịch sự, character, dịch vụ, tính toàn vẹn, dịch vụ và lãnh đạo. Việc ghi danh vào AFJROTC không bắt buộc sinh viên phải đi nghĩa vụ quân sự. Các lớp AFJROTC bao gồm Lịch sử Hàng không, Lãnh đạo, Nghiên cứu Toàn cầu, Khám phá Không gian, Sức khỏe và Sức khỏe Thiếu sinh quân, Quản lý Quân đoàn Thiếu sinh quân. Là một thiếu sinh quân cấp III và IV, học viên sẽ học về khả năng lãnh đạo và được chỉ định các chức vụ lãnh đạo trong phi đoàn thiếu sinh quân.

ROTC IV Trung cấp Không quân
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành AFJROTC I & II, tuân thủ các tiêu chuẩn chải chuốt của USAF và đồng thời đăng ký AFJROTC III

Trọng tâm của AFJROTC là phát triển công dân character tận tâm phục vụ quốc gia và cộng đồng của họ. Điều này được thực hiện thông qua phát triển kỷ luật tự giác, tôn trọng, phong tục và phép lịch sự, character, dịch vụ, tính toàn vẹn, dịch vụ và lãnh đạo. Việc ghi danh vào AFJROTC không bắt buộc sinh viên phải đi nghĩa vụ quân sự. Các khóa học của AFJROTC bao gồm Lịch sử Hàng không, Lãnh đạo, Nghiên cứu Toàn cầu, Khám phá Không gian, Sức khỏe và sức khỏe của Thiếu sinh quân, Quản lý Quân đoàn Thiếu sinh quân. Là một thiếu sinh quân cấp III và IV, học viên sẽ học về khả năng lãnh đạo và được chỉ định các chức vụ lãnh đạo trong phi đoàn thiếu sinh quân.