Điện I

Điện I (28534)
Cả năm, 2 kỳ, 2 tín chỉ
Lớp 10 - 12

Điều kiện tiên quyết: Không có

SỰ MIÊU TẢ: Điện I cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng điện trong việc xây dựng khu dân cư (gia đình). Học sinh được dạy cách sử dụng hợp lý các dụng cụ điện thông dụng, kỹ thuật đi dây, xây dựng và phân tích mạch điện, đọc sơ đồ điện và giải các bài toán về điện. Học sinh được giới thiệu về hệ thống dây thông tin và xây dựng mới thương mại. Hướng dẫn dựa trên Bộ luật điện quốc gia. Hầu hết các hướng dẫn là thực tế và thực hành. An toàn và thói quen làm việc tốt được nhấn mạnh.

Lưu ý: Tín chỉ đạt được trong khóa học này sẽ đáp ứng yêu cầu về Mỹ thuật / Thực hành để tốt nghiệp.

hoạt động điện tử

 

Giảng viên

Sanchez_Manny_105
Manny Sánchez

manny.sanchez @apsva.us
703.228.5764