Nguyên tắc Khoa học Máy tính, AP

Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành thành công môn Đại số với điểm “B” trở lên

Khóa học này cung cấp cách tiếp cận đa ngành để giảng dạy các nguyên tắc cơ bản của tính toán. Khóa học sẽ giới thiệu cho sinh viên các khía cạnh sáng tạo của lập trình, sử dụng trừu tượng và thuật toán, làm việc với các tập dữ liệu lớn, hiểu biết về internet và các vấn đề về an ninh mạng cũng như tác động của máy tính ảnh hưởng đến các nhóm dân cư khác nhau. APS Các Nguyên tắc Khoa học Máy tính sẽ cho học sinh cơ hội sử dụng các công nghệ hiện tại để giải quyết vấn đề và tạo ra các tác phẩm tính toán có ý nghĩa. (Hội đồng Cao đẳng).

Học sinh phải tham gia kỳ thi AP liên quan đến khóa học này. Học sinh không tham dự kỳ thi sẽ không được cộng điểm chất lượng. (23186). Các phần của khóa học này sẽ được giảng dạy trực tuyến, do đó đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp cho một khóa học ảo.

Thông tin liên lạc

 

Jeff Elkner
Giáo viên Nguyên lý Khoa học Máy tính AP
jeffrey.elkner @apsva.us