Kỹ thuật III

Điện tử số
Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật: I Intro to Engineering (28491) và Engineering II: Principles of Engineering (28492)

Khóa học tiền kỹ thuật này được thiết kế để tuân theo hai khóa học chính (Nguyên tắc Kỹ thuật và Giới thiệu về Thiết kế Kỹ thuật) như một phần của chương trình kỹ thuật quốc gia. Sinh viên sử dụng mô phỏng máy tính để tìm hiểu về logic của điện tử khi họ thiết kế, kiểm tra và thực sự xây dựng các mạch và thiết bị. Họ áp dụng lập trình hệ thống điều khiển và khám phá logic tuần tự và các nguyên tắc cơ bản về mạch kỹ thuật số. Các chủ đề về mạch máy tính cũng được trình bày.

Liên hệ:

Ông Steve Nystrom

Steve Nystrom
steve.nystrom @apsva.us
Giáo viên kỹ thuật