SkillsUSA

Từ SkillsUSA website:

"SkillsUSA là một hiệp hội thành viên quốc gia phục vụ học sinh trung học, đại học và trung học cơ sở đang chuẩn bị cho sự nghiệp trong các nghề dịch vụ thương mại, kỹ thuật và tay nghề cao, bao gồm cả nghề y tế và giáo dục cao hơn. SkillsUSA là sự hợp tác của sinh viên, giáo viên và ngành công nghiệp cùng làm việc để đảm bảo Hoa Kỳ có một lực lượng lao động có tay nghề cao. SkillsUSA giúp mỗi học sinh trở nên xuất sắc ”.

SkillsUSA khung ảnh